Adatkezelési tájékoztató

 
 

Adatkezelési tájékoztató

A webáruházat üzemeltető Filoména Patika Betéti Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy bármely, a webáruház használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja az adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a rendelések teljesítése, megrendelt csomagok kiszállítása érdekében adatait felhasználja, továbbá a webáruház üzemeltetetéséhez kapcsolódó adatbázist nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartás, árukiküldés, számlázási adatok megadása és csomagküldő tevékenység céljából az érintett kérésére történő törlésig.
A vásárló által megadott adatokat  a Filoména Patika Betéti Társaság kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kérésére való feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Filoména Patika Betéti Társaságtól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. 

A webáruházba való regisztráció során a vevőnek hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített keretek között regisztrációs célból kezelje. A kifejezett hozzájárulást a regisztráció során ki kell pipálni egy un. chek-box-ban. Ezen hozzájárulás hiányában a regisztráció nem teljesíthető.

A webáruházba való regisztráció során a vevőnek lehetősége van hírlevélre feliratkozni, amennyiben szeretne az aktuális ajánlatokról, akciókról értesülni. A hírlevélre feliratkozás nem kötelező, a regisztráció enélkül is teljesíthető.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Filoména Patika Bt. bizalmasan kezeli. Leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető postai úton a Budapest 1066 Teréz körút 22. számra címzett levélben.

Adatai törlését, módosítását a hírlevélről történő leiratkozást a feliratkozott, regisztrált vevő bármikor kérheti írásban az oktogonpharma@gmail.com e-mail címen.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi tájékoztatónkat elfogadottnak tekinti, azzal -mivel hozzájárulását egyértelműen megadta- kifejezetten egyetért.

· Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név

Filoména Patika Betéti Társaság

Cégjegyzékszám      

01-06-418263

Székhely

1066 Budapest, Teréz krt. 22.

Adószám

28627199-2-43

E-mail cím

segitomariapatika@gmail.com

Telefonszám

+36 1-324-966

+36-30-306 6577

· Adatvédelmi tisztviselő teljes neve: Gödér Károlyné dr. Balpataki Dóra

Elérhetősége: segitomariapatika@gmail.com, balpataki@hotmail.com

. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotv. 6.§ (3) bekezdése alapján 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

· Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A nyilvántartott adatok köre: a vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, számlázási címe.
A személyes adatokat vevőink kiszolgálása, rendelésük teljesítése, a megrendelt termékről egyszerűsített számla vagy közületi számla kiállítása, a megrendelt termékek postai csomag formájában házhozszállítása érdekében használjuk fel, az adatfelvétel célja a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.
Az adatszolgáltatás önkéntes, és a megrendelő által megadott adatait addig tartja nyilván a szolgáltató, amíg az érintett megrendelő kezelésük megszüntetését nem kéri.

· Adattovábbítás, adatkezelők összekapcsolása, adatkezelők köre
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, ezen adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Vásárlóink személyes adatai –a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig- csak olyan szervezeti egységekhez továbbíthatóak, amelyek a vásárlói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el. Ide tartozik a vevő adatainak és a megrendelt termékeknek a rögzítése a számlázó programban. 
A vevőkkel kapcsolatban az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név, cím:

Tevékenység

Filoména Patika Bt., 
1066 Budapest, Teréz körút 22.  

adatrögzítés, adatkezelés

Shoprenter Kft.

technikai háttér biztosítása, 
szerver szolgáltatás

Magyar Posta Zrt.,
 1101 Budapest, Üllői út 114-116.

Csomagok kiszállítása, kézbesítése

 

 

 

 

· Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve  törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve az Okotogonpharma Webshop ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
· a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
· a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
A Filoména Patika Bt. adatkezelő "web-áruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezeléseséhez" tartozó adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-108065

A Filoména Patika Bt. adatkezelő "direct-marketing" megnevezésű adatkezeléséhez tartozó nyilvántartási száma: NAIH-128631/2017.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a GDPR rendeletnek megfelelően került módosításra.

A Filoména Patika Bt. Adatvédelmi Szabályzatát innen letöltheti pdf. formátumban.

https://www.oktogonpharma.hu/custom/segitomariapatika/image/data/Logo/adatv%C3%A9delem/ADATV%C3%89DELMI%20SZAB%C3%81LYZAT-Filom%C3%A9na%20Patika%20Bt.%202018.05.25..pdf

 

Az oldal tetejére